LT
EN
2018 m. Liepos mėn. 20 d.
 

Naujienos

Interaktyvaus mokymo/si formų ir priemonių naudojimas profesijos mokytojo veikloje programa.

2014-01-30

Kviečiame registruotis į Interaktyvaus mokymo/si formų  ir priemonių naudojimas profesijos mokytojo veikloje  programą.

LEKTORĖ: profesorė - ekspertė Laima Sajienė

PROGRAMOS APIMTIS: 1 ECTS kreditas, 27 val.

TIKSLAS –padėti profesijos mokytojams nustatyti interaktyvių mokymo/si formų panaudojimo profesinėje veikloje galimybes ir parinkti tinkamiausias interaktyvaus mokymo/si priemones profesinio mokymo rezultatų pasiekimui.

DALYVIAI: profesijos pedagogai.

NAUDA:sėkmingai baigę modulį besimokantieji įgis šiuos gebėjimus:

1. Parinkti tinkamiausias profesinio mokymosi rezultatų pasiekimui interaktyvias mokymo/si formas ir priemones.

2. Aprašyti interaktyvias  mokymo/si formas konkrečiame modulyje arba dalyko mokymo plane.

3. Įvertinti savo galimybes taikyti interaktyvias mokymo formas profesinėje veikloje, nustatyti interaktyvių mokymo formų ir priemonių panaudojimo tobulinimo sritis.

Atlikę skirtą užduotį besimokantieji gauna savo mokymosi pasiekimų įvertinimą balu. Įvertinimas balu sudaro galimybę įskaityti modulį, jeigu besimokantysis nuspręstų studijuoti universitete ir įgyti pedagoginį išsilavinimą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, besimokantiesiems pagal nustatytą tvarką pateikusiems įrodymus apie neformaliuoju būdu įgytus gebėjimus, kurie atitinka modulio mokymosi rezultatus, pastarieji gali būti įskaitomi, pripažįstama vaikų neformaliojo ugdymo planavimo ir organizavimo kompetencija ir išduodamas ją liudijantis pažymėjimas.

PAŽYMĖJIMAI:

Baigusiesiems šį modulį išduodamas  interaktyvių mokymo/si formų ir priemonių naudojimo profesiniame mokyme kompetenciją liudijantis pažymėjimas.

KAINA: 100 Lt.

MOKYMŲ VIETA: universitete arba, esant pageidavimui ir surinkus grupes rajonų švietimo centruose ar  profesinio rengimo įstaigose, lektorė gali atvykti ir pravesti mokymus.

MOKYMO/-SI FORMA. Kontaktinis 8 val. susitikimas. Savarankiškas užduoties atlikimas - 13 val. Konsultacijos ir atliktos užduoties pristatymas ir įvertinimas  virtualioje aplinkoje - 6 val.

MOKYMŲ TRUKMĖ: 1 savaitė.

 

Norinčius dalyvauti šioje programoje kviečiame registruotis iki 2014 m. balandžio 25 d. el. paštu: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt arba telefonu: 8-37 32 79 84.

Išsamesnė informacija suteikiama:

Vytauto Didžiojo universitete, Tęstinių studijų centre
Kaunas, S.Daukanto g. 27-402 kabinete.
Tel. 8-37 327984, tel./faks. 8-37 327985
El.paštas: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt

 

Pedagoginio – psichologinio minimumo programa neformaliojo švietimo mokytojams

2014-01-30

Kviečiame registruotis į Vaikų neformaliojo ugdymo planavimas ir organizavimas programą.

(Pedagoginio – psichologinio minimumo programa neformaliojo švietimo mokytojams).

 

LEKTORĖ: profesorė - ekspertė Laima Sajienė

PROGRAMOS APIMTIS: 120 val. 4 ECTS kreditai

TIKSLAS – padėti vaikų neformaliojo švietimo srityje dirbantiems/besirengiantiems dirbti mokytojams įgyti/plėtoti gebėjimą, įvertinus individualias besimokančiojo galimybes ir poreikius, planuoti ir organizuoti neformalųjį ugdymą.

Šiame modulyje besimokantieji įgis bendras pedagogikos ir psichologijos žinias ir mokėjimus jas taikyti pedagoginėje praktikoje, t.y. planuojant ir organizuojant neformalųjį ugdymą bei sprendžiant ugdymo problemas.

DALYVIAI:neformaliojo vaikų ugdymo mokytojai (dirbantys arba besirengiantys dirbti).

NAUDA: atlikę skirtą užduotį besimokantieji gauna savo mokymosi pasiekimų įvertinimą balu. Įvertinimas balu sudaro galimybę įskaityti modulį, jeigu besimokantysis nuspręstų studijuoti universitete ir įgyti pedagoginį išsilavinimą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, besimokantiesiems pagal nustatytą tvarką pateikusiems įrodymus apie neformaliuoju būdu įgytus gebėjimus, kurie atitinka modulio mokymosi rezultatus, pastarieji gali būti įskaitomi, pripažįstama vaikų neformaliojo ugdymo planavimo ir organizavimo kompetencija ir išduodamas ją liudijantis pažymėjimas.

PAŽYMĖJIMAI:

Baigusiesiems šį modulį išduodamas  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintos formos kompetenciją liudijantis pažymėjimas.

KAINA: 350 Lt.

MOKYMŲ VIETA: universitete arba esant pageidavimui surinkus grupes rajonų švietimo centruose, galime atvykti ir vesti mokymus ten.

MOKYMO/-SI FORMA. Programa teikiama dalinai nuotoliniu būdu: 2 kontaktiniai susitikimai vyksta universitete arba regione, konsultacijos ir diskusijos Moodle virtualioje aplinkoje. 

MOKYMŲ TRUKMĖ: 4 savaitės. 
 

 

Norinčius dalyvauti šioje programoje kviečiame registruotis iki 2014 m. balandžio 25 d. el. paštu: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt arba telefonu: 8-37 32 79 84.

Išsamesnė informacija suteikiama:

Vytauto Didžiojo universitete, Tęstinių studijų centre
Kaunas, S.Daukanto g. 27-402 kabinete.
Tel. 8-37 327984, tel./faks. 8-37 327985
El.paštas: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt

 

Kvietimas į mokymus „KARJEROS PLANAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

2013-12-16

NEFORMALAUS ŠVIETIMO PROGRAMA „KARJEROS PLANAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros ir kompetencijų centras kviečia dalyvauti neformalaus švietimo programoje „Karjeros planavimo gebėjimų ugdymas“.

Programos paskirtis – plėtoti mokytojų, profesijos mokytojų, teikiančių konsultavimo ir ugdymo karjerai paslaugas mokykloje, ugdymo karjerai gebėjimus.

Dalyvių  registraciją vykdo ir išsamesnę informaciją teikia: Karjeros ir kompetencijų centro vyresn. specialistė Jovita Gudaitytė el. p. j.gudaityte[at]kkc.vdu[dot]lt, tel. 8 37 327983.

Daugiau informacijos apie mokymų programą rasite šiame kvietime 

Patvirtintas Andragogo profesinės veiklos aprašas

2013-11-25

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama plėsti mokymosi visą gyvenimą paslaugas, gerinti jų kokybę, didinti besimokančiųjų visą gyvenimą skaičių, patvirtino Andragogo profesinės veiklos aprašą.

Andragogo profesinės veiklos aprašas apibrėžia andragogo veiklos paskirtį, tikslus, uždavinius ir kompetencijas. Andragogo profesijos visuomeninė paskirtis – skatinti suaugusiuosius mokytis, nes taip padidėja jų įsidarbinimo galimybės, atsiranda daugiau sąlygų verslumui. Tokiu būdu skatinamas ir suaugusiųjų pilietinis aktyvumas, dalijimasis patirtimi, išvengiama socialinės atskirties ir kitų problemų.

Aprašu galima remtis kuriant andragogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, sudarant andragogo darbo vietos instrukcijas, pareigybių aprašus, reikalavimus viešųjų pirkimų konkursams.

Šis teisės aktas prisidės prie strateginių mokymosi visą gyvenimą dokumentų įgyvendinimo,  sudarydamas sąlygas su suaugusiaisiais dirbantiems asmenims tobulinti kvalifikaciją, o besimokantiems suaugusiesiems užtikrindamas aukštą teikiamų paslaugų kokybę.

Andragogo profesinės veiklos aprašas

      

 

 

Konferencija "Tęstinio suaugusiųjų mokymosi plėtros perspektyva: andragogo profesinė veikla, kvalifikacija ir jos tobulinimas"

2013-11-15

Kviečiame dalyvauti LUTSIA ir Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamoje probleminėje konferencijoje

 

"Tęstinio suaugusiųjų mokymosi plėtros perspektyva: andragogo profesinė veikla, kvalifikacija ir jos tobulinimas" .

 

Konferencijos vyks 2013 m. lapkričio 19 d., Ovaliojoje Švietimo ir mokslo ministerijos salėje, adresu: A.Volano g. 2/7,Vilnius. Registracijos pradžia 9:30.

 

Konferencija organizuojama siekiant įtraukti į viešas diskusijas apie suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą galimybių kūrimą asmenis, atstovaujančius skirtingų suaugusiųjų švietimo sričių interesus.

 

Pridedama: kvietimas į konferenciją, jos dienotvarkė bei Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistemos koncepcija (projektas).

Naujos neformalios švietimo programos

2013-06-06

Tęstinių studijų centras maloniai kviečia suaugusius besimokančiuosius tobulinti profesinę kvalifikaciją, įgyti papildomas kompetencijas bei plėtoti bendruosius gebėjimus Universiteto organizuojamose neformaliose švietimo programose. Patvirtinta 12 naujų neformalių švietimo programų:

  •  Įvadas į nuotolinį mokymą institucijoje
  • Nuotolinių studijų dalykų parengimas Moodle aplinkoje (1-3 dalys)
  • Vaizdo konferencijos  nuotolinėse studijose
  • Efektyvios elgesio kryptys, mažinančios destruktyvų ar neadaptyvų vaikų elgesį
  • Sveikatos psichologija: vaikų, pasižyminčių emocijų ir elgesio sutrikimais, ugdymas
  • Kaip aš galiu valdyti savo nerimą?
  • REIKIA – NORIU. Kaip save motyvuoti?
  • Tarpdisciplininis komandinis darbas teikiant pagalbą socialinės rizikos šeimoms

Neformalios švietimo programos patalpintos VDU tinklalapyje prie rubrikos "Neformalusis švietimas"  bei Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, kurio duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo  ir orientavimo sistemoje (AIKOS) www.aikos.smm.lt

 

Seminaras „Mokymosi visą gyvenimą strategijų įgyvendinimas aukštojo mokslo institucijose“.

2013-06-06

 

    Kaune vyko Baltijos šalių Bolonijos ekspertų susitikimas. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie Mokymosi visą gyvenimo strategijos projektavimo ir įgyvendinimo iššūkius ir problemas. Pasidalinta gerosios praktikos pavyzdžiais ir naudojamais įrankiais prisidedančiais prie mokymosi visą gyvenimo sistemos plėtojimo aukštojoje mokykloje.

        Apvalaus stalo diskusijoje  dalyvavo Bolonijos ekspertai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Vytauto Didžiojo universitetui atstovavo Bolonijos ekspertas dr. V. Tutlys (Profesinių studijų rengimo centras). Pristatyta ir pasidalinta Universiteto patirtimi organizuojant ir įgyvendinant Tęstines studijas - I. Lukoševičiutė - Noreikienė (Tęstinių studijų centras), pristatyta neformalaus ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo proceso tvarka ir patirtis – E. Stasiūnaitienė (Karjeros ir kompetencijos centras). Studentai stažuotojai pristatė savo mokymosi patirtį tęstinėse studijose.

Daugiau informacijos apie seminarą rasite susitikimo internetiniame puslapyje: http://www.smpf.lt/lt/renginiai/programu_renginiai/lifelong_learning_strategies_of_heis_how_to_guide_heis_through_the_process_of_establishing_such_strategies

Profesinio mokymo programos bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo specialistams

2013-06-04

Vytauto Didžiojo universitetas vykdo profesinio mokymo programas bedarbiams arba įspėtiems apie atleidimą iš darbo specialistams.

 

Artimiausiu metu Universitetas kviečia mokytis šiose programose:

  • nuo 2013 m. rugsėjo 02d.   Anglų kalba profesinėje veikloje pažengusiems (A2-B1)- 320 val., 8 savaitės. Vykdytojas – Užsienio kalbų centras.
  • nuo 2013 m. rugsėjo 02 d. Verslo kūrimas - 320 val., 8 savaitės. Vykdytojas – Ekonomikos ir vadybos fakultetas.

Mokymus universitete koordinuoja VDU Tęstinių studijų centras. Mokymus organizuoja programas vykdantys VDU akademiniai padaliniai.
Profesinio mokymo programos finansuojamos iš Lietuvos darbo biržos įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų lėšų.
Informacija apie mokymus suteikiama telefonu 8-37 327984 arba el. paštu tsc[at]tsc.vdu[dot]lt.

Neformaliojo švietimo programų teikimas ir tvirtinimas.

2013-03-13

 

Tęstinių studijų centras kviečia universiteto akademinius padalinius, ketinančius teikti tvirtinimui neformaliojo švietimo programas, atsiųsti užpildytas programų aprašo formas  (žr. prisegtuką) iki š. m.vasario 28 d. (ketvirtadienio). el. paštu: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt. 
 
Vadovaujantis VDU galiojančiu "Studijų, vykdomų pagal neformaliojo švietimo programas ir atskirus studijų dalykus, organizavimo tvarkos aprašu" (patvirtinta 2010-02-22 Rektoriaus įsakymu Nr. 84), Universitete rengiamų neformaliojo švietimo studijų programų ekspertinį vertinimą vykdo ir programų aprašus tvirtina "Neformaliojo švietimo programų komisija "(prie Tęstinių studijų centro).
 
Patvirtintos programos bus patalpintos VDU tinklalapyje prie rubrikos "Neformalusis švietimas" bei Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, kurio duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo  ir orientavimo sistemoje (AIKOS) www.aikos.smm.lt. 
 
Tęstinių studijų centre teikiamos konsultacijos dėl neformaliojo švietimo programų rengimo ir vykdymo.
 
 

Pradedamas antras Grundtvig programos mokymosi partnerysčių projekto „Senjorai ir Jaunuoliai“ (G&G) mokymų etapas

2013-02-04

Pagrindinė projekto paskirtis -  padėti vyresnio amžiaus žmonėms įgyti kompiuterinio raštingumo įgūdžius ir skatinti jų aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

Lietuvoje šį projektą vykdo Vytauto Didžiojo universitetas.

Šiuo metu (nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.sudaromos naujos Jaunuolių ir Senjorų grupės, kurios dalyvaus kovo mėnesį vyksiančiuose mokymuose (išsmesnę informaciją apie mokymus rasite žemiau).

Taip pat projekto įgyvendinimo reikmėms laukiamos rėmėjų iniciatyos.

Susidomėjusius prašome kreiptis tel. nr. (8 37) 327 826. Kontaktinis asmuo: Vaida Butautaitė

 

Projekto idėja įgyvendinama 3 etapais:
1 etapas  - Jaunuolių* parengimas.

2013 m. kovo 7 d. planuojamas Jaunuolių (mokinių) supažindinimas su suaugusiųjų mokymo metodais ir Senjorų** mokymų turiniu. Mokymus veda Tutorius***. Mokymų trukmė – 1 diena.

2 etapas – Senjorų mokymai.
2013 m. kovo 14, 21 dienoms vyks mokymai Senjorams. 1 Senjorą mokys 1 Jaunuolis.  Universiteto kompiuterių klasėje (622 aud.) jie mokysis:
• prisijungti prie internetinės naršyklės ir naršyti internete;
• naudotis elektroniniu paštu, idant galėtų  virtualiai bendrauti su artimaisiais ir pažįstamais ;
• naudotis vietos įmonių siūlomomis elektroninėmis paslaugomis.
Mokymų trukmė – 2 dienos.

3 etapas – Senjorų savarankiška praktika kompiuterių klasėje.
Projekto metu, esant poreikiui, VDU suteiks galimybę Senjorams nemokamai naudotis kompiuterių klasėmis (kai jose nevyks kiti užsiėmimai). Senjorai turės priėjimą prie interaktyvios mokymosi medžiagos, esančios projekto internetinėje svetainėje.
Savarankiškos praktikos trukmė  - individuali, priklausanti nuo Senjorų mokymosi poreikių.

2013 m. kovo 28 d. mokymų dalyviams bus įteikti pažymėjimai.

*Jaunuoliai – 12-20 m. mokiniai ar studentai.

**Senjorai  - vyresni nei 55 m. amžiaus asmenys.

*Tutorius – VDU (Kaune)  atstovas.

Projektas finansuojamas Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

         

                                                                                                                       

 

2007-2018 © Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27 - 402 kab.
LT-44249, Kaunas
Telefonas: (8-37) 327 984
Faksas: (8-37) 327 982
El. paštas: tsc@tsc.vdu.lt
Sprendimas:
Grafikos dirbtuvės